XL Page

Trang này chứa những ảnh xạ chuỗi cần thiết để chuyển đổi các bộ nhắc của phần mềm PmWiki sang Việt ngữ.

Phần lớn chuỗi hiển thị đoạn gốc (Anh ngữ) bên trái, và một cặp dấu trích dẫn bên phải: bạn hãy chèn bản dịch giữa hai dấu ấy. Tuy nhiên, một số chuỗi có một mô tả Anh ngữ bên phải để diễn tả đoạn khó hiểu bên trái: bạn hãy thay thế nó bằng bản dịch thích hợp. Hãy dịch mô tả, không phải đoạn bên trái.

Nếu bạn nhầm bên trái và bên phải, giống như nhiều người, thì vui lòng đi uống một tách trà và nghỉ, rồi trở về việc thông dịch này. :)

 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8',
 'Locale' => 'vi',
 'TimeFmt' => '',

 ### standard layout strings
 'View' => '',
 'Edit' => 'Sửa đổi',
 'History' => 'Lịch sử',
 'Print' => '',
 'Recent Changes' => 'Thay đổi gần đây',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Trang này được sửa đổi cuối cùng vào $LastModified',
 'Search' => 'Tìm kiếm',
 'Go' => '',
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '{$SiteGroup}/EditQuickReference|Tham chiếu nhanh sửa đổi',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '{$SiteGroup}/UploadQuickReference|Tham chiếu nhanh tải lên',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Hiện thời sửa đổi `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Hãy diễn tả $Name vào đây nhé.',
 'Save' => 'Lưu', 
 'Save and edit' => 'Lưu và sửa đổi', 
 'Preview' => 'Xem thử',
 'Cancel' => 'Thôi',
 'Reset' => 'Lập lại',
 'Author' => 'Tác giả',
 'An author name is required.' => 'Cần đến một họ tên tác giả',
 'Summary' => 'Tóm tắt',
 'This is a minor edit' => 'Chỉ có sửa đổi nhỏ thôi',
 'Preview `{$FullName}' => 'Xem thử `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Kết thức khung xem thử — hãy luư trang này nhế.',
 'Page is unsaved' => 'Chưa lưu trang này',
 'Top' => 'Đầu',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => 'Lịch sử $FullName',
 'Show minor edits' => 'Hiển thị các thay đổi nhỏ',
 'Hide minor edits' => 'Ẩn các thay đổi nhỏ',
 'Show changes to markup' => 'Hiển thị các thay đổi trong cách định dạng chữ',
 'Show changes to output' => 'Hiển thị các thay đổi trong chữ',
 'by' => 'Tác giả:',
 'Restore' => 'Phục hồi',
 'Added line $DiffLines:' => 'Đã thêm dòng số $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Đã thêm các dòng số $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Đã thay đổi dòng số $DiffLines từ:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Đã thay đổi các dòng số $DiffLines từ:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Đã xóa bỏ dòng số $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Đã xóa bỏ các dòng số $DiffLines:',
 'to:' => 'đến:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Thuộc tính trang',
 'Attributes' => 'Thuộc tính',
 '$FullName Attributes' => 'Thuộc tính $FullName',
 'Set new read password:' => 'Lập mật khẩu đọc mới',
 'Set new edit password:' => 'Lập mật khẩu sửa đổi mới',
 'Set new attribute password:' => 'Lập mật khẩu thuộc tính mới',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 'Password required' => '',
 'Name' => '',
 'Password' => '',
 'EnterAttributes' =>
  "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ### search strings
 'Search Results' => 'Kết quả tìm kiếm',
 'SearchFor' => 'Kết quả tìm kiếm <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  'Đã tìm $MatchCount trang khi tìm kiếm trong $MatchSearched trang.',

 ### upload strings
 'Attach' => '',
 'Uploads' => 'Lần tải lên',
 'Attachments for' => 'Đính kèm cho',
 'File to upload:' => 'Tập tin cần tải lên:',
 'Name attachment as:' => 'Nhãn đính kèm là:',
 'Upload' => 'Tải lên',
 'ULsuccess' => 'được tải lên rồi',
 'ULbadname' => 'tên đính kèm không hợp lệ',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' không phải là một phần mở rộng tập tin được phép',
 'ULtoobig' => 'tập tin lớn hơn kích thước tối đa do trình phục vụ Mạng cho phép',
 'ULtoobigext' => 
  'tập tin lớn hơn kích thước tối đa $upextmax byte cho \'$upext\' tập tin',
 'ULpartial' => 'chưa nhận toàn tập tin',
 'ULnofile' => 'chưa tải tập tin lên',
 'ULexists' => 'có một tập tin tên ấy rồi',
 'ULpquota' => 'vượt quá giới hạn nhóm',
 'ULtquota' => 'vượt quá giới hạn tải lên',
 'Set new upload password:' => 'Lập mật khẩu tải lên mới:', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Nhần mạnh',
 'Emphasized (italic)' => 'Nhần mạnh (nghiêng)',
 'Strong' => 'Mạnh',
 'Strong (bold)' => 'Mạnh (đậm)',
 'Page link' => 'Liên kết trang',
 'Link to internal page' => 'Liên kết đến trang nội bộ',
 'link text' => 'chữ liên kết',
 'Link to external page' => 'Liên kết đến trang bên ngoài',
 'file.ext' => 'tập_tin.loại',
 'Attach file' => 'Đính kèm tập tin',
 'Big text' => 'Chữ lớn',
 'Small text' => 'Chữ nhỏ',
 'Superscript' => 'Chữ cao',
 'Subscript' => 'Chữ thấp',
 'Heading' => 'Tựa đề',
 'Subheading' => 'Tiểu đề',
 'Center' => 'Trung tâm',
 'Unordered list' => 'Danh sách không sắp xếp',
 'Unordered (bullet) list' => 'Danh sách không sắp xếp (có dấu đầu dòng)',
 'Ordered list' => 'Danh sách sắp xếp',
 'Ordered (numbered) list' => 'Danh sách sắp xếp (theo số)',
 'Indented text' => 'Đoạn đã thụt lề',
 'Hanging indent' => 'Thụt đầu dòng treo',
 'Horizontal rule' => 'Đường ngang',
 'Table' => 'Bảng',

 ### Others
 'not found' => 'không tìm thấy',
 'redirected from' => 'được chuyển hướng từ',
 '(approve sites)' => '(tán thành nơi Mạng',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'EditConflict' => 
  "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

 ## Historical
 'SearchWiki' => 'Tìm kiếm trong Wiki', ## extra
 'All Recent Changes' => 'Các thay đổi gần đây', ## extra
 'Printable View' => 'Khung xem có thể in', ## extra
 'Page History' => 'Lịch sử trang', ## extra
 'Read Page' => 'Đọc trang', ## extra
 'Edit Page' => 'Sửa đổi trang', ## extra
 'WikiHelp' => 'Trợ giúp Wiki', ## extra
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Đã gọi từ $PageUrl', ## extra
 'Site/Search' => 'Site/TimKiemWiki|Tìm kiếm Wiki', ## extra
 'Site/AllRecentChanges' => 'Site/MoiThayDoiGanDay|Mọi thay đổi gần đây', ## extra
 '$Group/RecentChanges' => '$Group/ThayDoiGanDay|Thay đổi gần đầy', ## extra